Browsing Category

Bokrecension

0 In Bokrecension

Gå om Intet – Sandra Gustafsson

gå-om-intet

Gå om Intet – Sandra Gustafsson

Joakim har mördats. Flickvännen Saras och brodern Tobias versioner om vad som har hänt går dramatiskt isär. Är Saras stora kärlek till Tobias äkta eller är hon i själva verket en psykiskt sjuk människa som är beredd att göra allt för att manipulera sin omgivning, precis som Tobias påstår?

Vi möter två människor som kämpat i hela sitt liv. Tobias med en stark hatkärlek till sin familj, och Sara som har utplånat sig själv i sin strävan att passa in. När de nu på olika sätt försöker kontrollera sin omgivning och sin verklighet går ingenting som de planerat. Gå om intet är en klaustrofobisk spänningsroman om avund, hämnd och konsekvenserna av att leka med andras liv. (Hoi Förlag)

Det här är verkligen en bladvändare som man inte kan släppa. Jag läste ut boken på 1,5 timme, det är enbart 148 sidor men pga av minstingen så blev jag lMin tanke när jag var klar med boken var…vilka störda personer!ite avbruten :) Men annars kunde jag ha läst ut den snabbare.

Man var så spänd och ville inte släppa taget, för man ville ju verkligen veta vem som var skyldig till det här mordet. En spännande läsning där man får följa med i processen kring förhören med Sara och Tobias, där dem berättar sina skilda historier kring händelsen. Det var svårt som läsare att få grepp om eller ens få en misstanke om vem den skyldiga är, för ena stunden så talade allt emot den ena och sen i andra stunden så verkade den andra vara skyldig.

Det var verkligen inte lätt att gissa sig till det eftersom det skiftades så :) Gillar hur den var oförutsägbar och att man inte fick det riktiga svaret förrens mot slutet. Den tanken jag fick när jag var klar med boken var…vilka störda personer!

Mitt betyg:

 

 

Är man ute efter en kortare roman som är spännande rakt igenom, då kan jag rekommendera Gå om Intet.

Tack Hoi Förlag för detta exemplar.

1 In Bokrecension

Livet efter dig – Jojo Moyes

Jojo Moyes är en författare som jag fick upp ögonen för tack vare andra bookstagrammers (Instagrammare som delar bokbilder) på Instagram. Läst mycket positiva recensioner och tankar kring hennes böcker här och där och kände att jag måste få ta del av hennes böcker. Så när det var bokrea så passade jag på att beställa de två första böckerna av henne :)

Livet efter dig, orginaltiteln är Me Before You läste jag ut tidigare i veckan.

Inlägget innehåller affiliatelänkar

me-before-you

Livet efter dig, Me Before You – Jojo Moyes

Lou Clark och Will Traynor är så olika man kan vara. Lou bor hemma och försörjer sina föräldrar med lönen från kaféet där hon jobbar. Hon har inga ambitioner utanför den lilla stad där hon bott i hela sitt liv. Will var en atletisk A-personlighet, framgångsrik aktiemäklare med toppjobb i London och snygg flickvän. Tills en motorcykelolycka tog ifrån honom alltsammans.

När Lou blir arbetslös tar hon jobbet som den totalförlamade Wills sällskapsdam enbart för att hon inte kan hitta något annat, och hon behöver verkligen pengarna.

Will har bestämt sig hans liv är trångt och glädjelöst, och han vet exakt hur han ska få slut på alltihop. Lou bestämmer sig i sin tur för att få Will att ändra sig.

Ingen av dem vet att de kommer att förändra varandra för alltid. (Bokus)

Har du inte läst den här, så kan jag garantera att du har en trevlig läsupplevelse framför dig om du väljer att läsa den. Vilket jag hoppas du gör.

När jag har läst andra som har recenserat Livet efter dig, så har dem gråtit till den och själv kunde jag istället känna en frustration. Visst, man kan förstå den bittra sidan som Will faktiskt hade gentemot människorna kring honom med tanke på vad han hade gått igenom och hur hans liv såg ut.  Kände en frustration på karaktären då han verka så otacksam och den känslan hade jag en bra bit in i boken. Tog tid innan han ”öppnade” sig.

Trots det faktum att jag mestadels var arg på karaktären Will, så är detta en väldigt fin och sorglig berättelse för karaktären Lou gjorde hela boken tycker jag. En tjej som kastar sig in i nåt helt nytt, oerfaren kring allt som har med ”jobbet” att göra och att hon var stark och hade så mycket tålamod.

En välskriven bok med mycket känsla och även om jag nu har läst den på svenska, så tycker jag den är bra skriven och den är bra översatt.

Det enda jag kan känna är något negativt med boken är slutet. Boken är jämn nästan hela vägen, men sen de sista kapitlen så händer det så mycket saker och jag upplevde att boken avslutades lite för snabbt. Slutet kändes lite för stressande jämfört med hur boken var för övrigt, om ni förstår hur jag menar?! :)

Boken lämnar en inte oberörd, det kan jag lova dig!

Mitt betyg:

 

 

Boken finns att köpa här: Book Depository (fri frakt), Bokus och Adlibris.

Om du har läst boken, vad tyckte du om den?

 


English

The post contains affiliate links

Jojo Moyes is a writer that I got curious of from other bookstagrammers (Instagrammers that share book pictures) on Instagram. Read a lot of positive reviews and thoughts about her books here and there and felt that I had to read her books. So when it was book sale, I made an order with the first two books by her :)

Me Before You – Jojo Moyes

Lou Clark and Will Traynor are as different as you can be. Lou lives at home and provides her parents with the salary from the cafe where she works. She has no ambitions outside the small town where she lived throughout her life. Will was an athletic A personality, successful stock broker with a job in London and a nice girlfriend. Until a motorcycle accident took away from him it all.

When Lou becomes unemployed, she takes on her job as the Wills companion, just because she can not find anything else, and she really needs the money.

Will have decided that his life is crowded and joyful, and he knows exactly how to finish everything. Lou decides, in turn, to get Will to change.

None of them know that they will change each other forever. (Bokus)

If you have not read this, I can guarantee that you have a nice reading experience in front of you if you choose to read it. Which I hope you do.

When I’ve read others who have reviewed Me Before You, they have cried to it and I could feel frustration instead. Certainly, one can understand the bitter side that Will actually speak to the people around him, considering what he had been through and what his life looked like. Feeling a frustration on the character when he seemed so unobtrusive and I felt that feeling a lot in the book. Took time before he ”opened” himself.

Despite the fact that I mostly was angry with the character Will, this is a very nice and sad story cause the character Lou did the whole book I think. A girl who throws herself in something new, inexperienced about everything that has to do with that ”job” and that she was strong and had so much patience.

A well-written book with a lot of feeling and although I have now read it in Swedish, I think it is well written and it is well translated.

The only thing I can feel is something negative with the book is the end. The book is even almost all the way, but after the last chapters, so many things happen and I found that the book ended a bit too fast. The end felt a bit too stressful compared to how the book was until the end if you understand how I mean?! :)

The book leaves you not untouched, I promise you! 

My rate:

 

 

Purchase the book here: Book Depository (free worldwide shipping)

If you have read the book, what did you think about it?

 

 

0 In Bokrecension

Järnkonungen – The Iron King

Dags för en bokrecension på första boken i fantasy serien Iron Fey. Detta är första bokserien som jag nu har startat i år och planerar att läsa alla böcker. Tänkte det kunde vara bra med en recension av första boken, sen vid nåt senare tillfälle kan jag istället recensera alla 4 böcker och ge mina synpunkter om serien :)

järnkonungen

Innehåller affiliatelänkar

Järnkonungen – Julie Kagawa

Jag flög fram genom skogen medan grenarna piskade mitt ansikte. Bakom mig hörde jag kvistar som knäcktes, morranden och svordomar. Varje andetag brände som eld men jag tvingade mig att fortsätta springa, för jag visste att om jag snubblade eller föll skulle jag dö.

MEGHAN CHASE har ett hemligt öde ett som hon aldrig kunnat föreställa sig

Det har känts som att något varit lite udda med Meghan ända sedan hennes pappa mystiskt försvann tio år tidigare. Hon har aldrig riktigt passat in i skolan, eller i hemmet. När en mörk främling börjar betrakta henne på avstånd, och hennes bäste vän blir märkligt överbeskyddande, inser Meghan att något är på väg att hända.

Men hon hade aldrig kunnat gissa sig till sanningen: att hon är en mytisk älvkonungs dotter och en pjäs i ett blodigt krig. Meghan kommer nu att få reda på hur långt hon är beredd att gå för dem hon älskar, och för att stoppa en ondska som ingen magisk varelse någonsin vågat sätta sig upp emot.

Och hon kommer också att få veta hur det känns att finna kärleken i en ung prins som hellre vill se henne död än låta henne komma honom nära. (Bokus)

Det som först och främst tilltalar mig när det kommer till boken är bokomslaget. Riktigt läckert med härliga färger som fångar en verkligen och även de andra böckerna i serien har väldigt fina omslag i samma stil. Ordet fantasy klingar ju direkt när man ser den.

Orginalboken heter The Iron King och jag valde att läsa den på svenska. Jag gillar översättningen överlag genom boken, men en liten sak störde mig och förstörde det lite för mig. Det var översatt Maskin konungen på ställen i boken :-/ Hmmm…det var lite sådär tyckte jag. För övrigt så gillade jag boken och den var lättläst. Den här boken kunde jag läsa ganska snabbt och det gillas.

Det här är egentligen en typisk historia som passar för unga vuxna (YA som är förkortningen på engelska), då det är tonåringar det handlar om inkl huvudkaraktären Meghan. Men jag som är över 30 år gillade den ändå. För min del spelar det ingen roll vilken ålder böckerna är mest anpassad för, så länge handlingen är bra :) Gillar man fantasy, vill drömma sig bort lite till andra världar så tycker jag aboslut att serien Iron Fey och den här första boken Järnkonungen är ett bra alternativ.

Tycker det var en bra start och jag väntar redan på att få hem dem andra böckerna i serien och även om jag inte läser kanske serien i sträck, så kommer jag läsa alla böcker i år :)

Mitt betyg:

 

 

Köp boken på Book Depository (gratis frakt), Bokus eller Adlibris.


English

The post contains affiliate links

The Iron King – Julie Kagawa

I flew through the woods while the branches whipped my face. Behind me, I heard twigs that broke, mourning and swearing. Every breath burned like fire, but I forced myself to continue running because I knew that if I stumbled or dropped I would die.

MEGHAN CHASE has a secret destiny one she could never imagine.

It has felt like something a little odd with Meghan ever since her dad mysteriously disappeared ten years earlier. She has never really been in school, or at home. When a dark stranger begins to consider her at a distance, and her best friend becomes strangely overprotective, Meghan realizes something is about to happen.

But she had never been able to guess the truth: she is a mythical eleven king’s daughter and a play in a bloody war. Meghan will now find out how far she is prepared to go for those she loves and to stop an evil that no magic creature ever dared to oppose.

And she will also know how it feels to find the love of a young prince who would rather see her dead than let her come close to him. (Bokus)

What first of all appeals to me when it comes to the book is the book cover. Really PRETTY with lovely colors that capture one really and even the other books in the series have very nice covers in the same style. The word fantasy hits immediately when you see it.

The original book is The Iron King and I chose to read it in Swedish. I like the translation throughout the book, but a little thing bothered me and ruined it a bit for me. It was translated The machine king on places in the book:-/ Anyway, I liked the book and it was easy to read. This book I could read quite quickly and that I like.

This is really a typical story that suits young adults (YA), as there are about teens including the main character Meghan. But I’m over 30 years old and liked it anyway. For my part, it does not matter what age the books are most adapted for as long as the story is good :) If you like fantasy, want to dream a bit to other worlds, I find that the Iron Fey series and this first book Iron King is a good alternative.

I think it’s a good start and I’m already waiting for the other books in this series and even if I do not read the series straight away, I’ll read all the books this year :)

My rate:

 

 

Buy the book from Book Depository (free worldwide shipping)

 

1 In Bokrecension

Cirkeln

Jag är så glad att jag påbörjat denna svenska trilogi av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren där böckerna Cirkeln, Eld och Nyckeln ingår. Nyligen så läste jag ut första boken och detta är första boken som jag har lånat på biblioteket på en evighet :)

………

I’m so glad I started this Swedish trilogy of Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren where the book Circle, Fire and Key are included. Recently, I read the first book and this is the first book that I borrowed from the library like in forever :)

Cirkeln – Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

Boksammanfattning:

I den lilla staden Englefors bor det 6 tonårstjejer som under en natt då månen färgas röd blir den stora förändringen för dessa tjejer. Personer som inte har så stor koppling till varann förutom den gemensamma skolan och den underliga rektorn. Efter denna natt och efter att ha i stort sett tvingats att mötas med hjälp av en kraft som för dem samman blir början och öppningen för en helt annat värld för dessa tjejer.

Den här boken blev faktiskt nominerad till Augustipriset 2011 för årets svenska barn och ungdomsbok och bara det säger ju lite om den :) Visst, det är en trilogi och historia för den yngre generationen, men jag tycker att man inte ska hänga upp sig för mycket på vilken ålderskategori boken är skriven för. Jag läser jättegärna YA böcker (Young Adult), för är handlingen bra så kvittar det om det är vuxna eller tonåringar det handlar om.

En jättebra bok. Handlingen är bra så här långt, nu är ju detta bara början men man får en bra start och inblick i dessa ungdomars början på deras ”nya liv”. Det startar med intriger och dödsfall och den blir ju genast spännande och man vill bara fortsätta läsa.

Jag ser fram emot att fortsätta läsa denna trilogi och även om det skulle dröja mig nu till nästa månad innan jag kan ta tag i att påbörja boken Eld, så gör det ingenting. Början sitter inprintad och det är en historia som man inte glömmer i första hand. Jag gör inte det iallafall :)

Citat ur boken:

”Jag stod i entrén och väntade på henne”, säger han. ”Jag tittade ut genom dörrarna…jag såg när hon föll. När hon slog i marken. Jag kunde inte göra någonting…”

 

Hela hösten och vintern har de väntat på just den här stunden. De har övat och förberett sig. Nu är väntan över. Det finns inte tid för fler förberedelser. Och när Minoo ser på de andra undrar hon om någon av dem är redo att möta Max.

 

Nu handlar det ju om flera karaktärer, men jag upplever det inte rörigt eller svårt att följa med i handlingen. Boken är tydlig och man får en bra bild av dessa tjejer. Jag kan ärligt säga att jag har kanske inte läst lika koncentrerat genom hela boken utan vissa delar har jag läst lite snabbare, men det har inte gjort nåt. Man får med sig helheten ändå :)

Det är svårt för mig att uttrycka mig med och säga att jag verkligen rekommenderar denna troligi då jag bara påbörjat den, men då jag har frågat andra och hört hur andra tipsar om denna bokserie så känns det ganska uppenbart att man inte ska missa den.


Författare: Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

Boken finns att köpa på: Bokus eller Adlibris

Mitt betyg är ⭐⭐⭐⭐⭐ av 5.

………

Circle – Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren

Book summary

In the small town of Englefors live six teenage girls and on a night when the moon turns red the big change for these girls starts. People who don’t have much connection to each other in addition to the common school and the strange headmaster. After this night, after almost forced to meet with the help of a force that brings them together is the beginning and the opening of a completely different world for these girls.

This book was actually nominated for the August Prize in 2011 for the year’s Swedish children and young adult book, and that just telling you a little about it :) Sure, it’s a trilogy and history for the younger generation, but I think that one should not care too much about what age category, the book is written. I really love to read YA books (Young Adult), because if the story is so good it doesn’t matter if it’s adults or teenagers involved.

The story is good so far, now of course this is just the beginning, but you get a good start and insight into these young people beginning their ”new life”. It starts with intrigue and death and become once exciting and you just want to keep reading.

I look forward to continuing to read this trilogy and although it would take me to the next month before I can grab the other the book Fire, it doesn’t matter. The beginning is printed and it’s a story that you won’t forget in the first place. I don’t anyway :)

Quote from the book:

”I stood in the entrance and waited for her,” he says. ”I looked out the door … I saw when she fell. When she hit the ground. I couldn’t do anything …”

 

Throughout the fall and winter they have been waiting for just this moment. They have practiced and prepared himself. Now the wait is over. There is no more time for preparation. And when Minoo look at the others, she wonders if any of them are ready to meet Max.

 

Now it’s about several characters, but I feel it’s not cluttered or difficult to follow the action. The book is clear and you get a good picture of these girls. I can honestly say that I have perhaps not read as concentrated throughout the book, some parts I’ve read a little bit faster, but it has not done anything. You get the big picture anyway :)

It’s difficult for me to express myself by saying that I really recommend this trilogy when I’ve just started it, but I’ve asked others and seen how other do tips about this book series, it feels pretty obvious that you shouldn’t miss it.


Author: Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren

The book is available: Bokus and Adlibris

My rating is ⭐⭐⭐⭐⭐ of 5.

0 In Bokrecension/ family life

Mannen mellan väggarna

Vill börja veckan med ett boktips och en recension utav den. jag köpte Mannen mellan väggarna förra helgen när jag såg den på Coop och är glad att jag valde just den :)

………

To start the week with a book tips and a review of it. I bought it last weekend when I saw it at the store Coop and I am glad I chose it :)

Mannen mellan väggarna – Emma Ångström

Boksammanfattning:

En mamma och hennes tre döttrar flyttar in i ett hyreshus, det dröjer inte lång tid innan ett mord sker på en av deras nya granne. Det börjar med att hon är försvunnen i hela två veckor och sen plötsligt hittar hennes man henne död och liggandes i deras hall. Hennes man blir misstänkt, för det finns inga som helst bevis på att det har varit ett inbrott. 

En hund blir kastad ut genom fönstret, mat försvinner från kylskåpen och en märklig doft finns runt om i byggnaden. 

Jag var sugen på lite spänning och det får man verkligen. Jag är så tacksam över att jag inte bor i hyreshus, för man blir lätt uppskrämd eller åtminstone så får man en obehagkänsla av den boken.

När flickan Alva tror det är närvaron från sin avlidna mormor som hon känner av, men så är det istället nåt helt annat. Det är nåt verkligt som lurar bakom väggarna.

Jag gillade den, den fångade mitt intresse fort så den var inte trögstartad på nåt vis. Obehaget infann sig ganska snart där i början :) Boken är på dryga 300 sidor och man kan nog lätt sträckläsa igenom den för den som har tiden. Den kan vara svår att lägga ifrån sig, för man vill läsa vidare.

Citat ur boken:

Hon slappnar av och ska precis blunda när hon ser något röra sig bakom fotöljen. Hela kroppen känns tung och iskall samtidigt som det hettar till i bröstet. I några sekunder ligger hon stel av skräck i sängen.

Tapeten ovanför sängen är täckt av blommor och färgglada fjärilar. Han valde den själv när han fick reda på att det fanns tre flickor i den nya familjen. Han hoppas att hon tycker om den, men han vet inte.

Det är samma nivå genom hela boken, vissa grejer är lite chockartande och man bara ryser. Boken är heller inte oförutsägbar, jag tyckte inte det iallafall. Bara en liten viss del, någon pusselbit föll på plats av vad jag kunde gissa mig till innan jag kom till slutet. Men inte att det skulle sluta som det gjorde.

Så blir du sugen på lite svensk spänning, så kan jag rekommendera att läsa den här :)


Inlägget innehåller affiliatelänkar

Författare: Emma Ångström

Boken finns att köpa i: dagligvaruhandel eller online på Bokus

Mitt betyg är ⭐⭐⭐⭐ av 5.

……..

Mannen mellan väggarna – Emma Ångström

Book summary:

A mother and her three daughters moved into an apartment building, it doesn’t take long before a murder takes place at one of their new neighbor. It starts with that she is missing for the whole two weeks and then suddenly finds her husband her dead and lying in their hallway. Her husband is a suspect, because there is no evidence whatsoever that there has been a burglary.

A dog gets thrown out the window, food disappears from the refrigerators and a strange smell is around the building.

I liked it, it caught my interest quickly so it wasn’t boring at all. The discomfort appeared pretty soon at the beginning :) The book has little over 300 pages and you can probably easily read it through quickly for those who have the time. It can be difficult to put it down, because you want to read further.

Quote from the book:

I was hungry for a little excitement and you really get it. I am so grateful that I don’t live in an apartment building, you become easily afraid or at least you get an uncomfortable feeling of the book.

 

When the girl Alva think it’s the presence of her deceased grandmother as she senses, but it’s instead something completely different. There is something real lurking behind the walls.

 

It’s the same level throughout the book, some stuff is a little shocking account and you just cringe. The book is not unpredictable, I don’t think so anyway. Only a small part, one piece of the puzzle fell into place in what I could guess before I came to the end. But I couldn’t guess that it would end like it did.

So are you ready for some Swedish excitement, then I recommend you to read this :)


The post contains affiliate links.

Author: Emma Ångström

The book is available in: grocery stores or online at Bokus

My rating is ⭐⭐⭐⭐ of 5.

2 In Bokrecension

Bländad – Bokrecension

Jag började läsa första boken 11 januari och igår läste jag ut den. 5 dagar tog det för mig, inte alls så dumt.Så nu kan jag redan skriva min första bokrecension sen många år tillbaka, har inte skrivit en bokrecension sen jag gick i skolan och vi hade det som uppgift :)

Jag har valt att översätta på Engelska på alla bokrelaterade inlägg i bloggen för att allt fler ska kunna lättare läsa och få ta del av just dem inläggen.

Detta är helt och hållet min personliga upplevelse av boken!

………

I started reading the first book on January 11 and yesterday I finished it. Five days it took, not so bad. Now I can already write my first book review since many years, have not written a book review since I went to school and we had that as a task :)

I have chosen to translate in English to all book related posts in the blog so everyone can easy read these kind of posts.

This is entirely my personal experience of the book!


Bländad – Petra Holst

Min egna boksammanfattning:

Bländad handlar om Liv som är gift med sin man Martin, tillsammans har dem sina två 14-åriga tvillingdöttrar och dem bor i ett villaområde i Skåne. En dag träffar hon på Malene som är hennes gamla kompis från gymnasietiden. Dem har inte träffats på 25 år och det visar sig att Malene har flyttat till området och hon är deras nya granne. 

Från det att Malene åter igen dyker upp i hennes liv, så blir inte Liv’s vardag sig likt igen. Man brukar säga ”Tiden läker alla sår”, men hos vissa är det svårt att glömma.

Boken är en relationsroman som verkligen för spänning med sig. Det är en lättläst bok, språket är enkelt och karaktärer och omgivning var väldigt bra beskrivet. Det var lätt att leva sig in i boken, komma med i handlingen och se personerna i boken framför sig.

Det jag gillade allra mest var det att det var lite svårt ibland att behöva lägga ifrån sig boken, för man ville forsätta. Det var nog därför jag lyckades att läsa ut den såpass snabbt ändå :) Det är positivt när författaren lyckas hålla kvar läsaren såpass mycket. Sen var den inte förutsägbar, detta är en bok där man verkligen inte kan ana hur det kan sluta.

Boken innehöll en del intriger, extremt fula tankar och handlingar från hon Malene vilket gjorde att jag tänkte flera gånger hur hemskt det måste vara att ha en sån ”sjuk” person i ens liv. Jag vet inte vad jag hade gjort :) Någon som verkligen inte känner empati, är falsk och bryr sig inte om någon annan än sig själv. Snacka om tufft!

Citat ur boken:

Titta här, Snorkfröken. Det du ser är din man och hans framtida älskarinna. Men med Martin måste hon gå försiktigt fram, tänker hon och lyfter läskmuggen. Först få honom att lita på henne. Inte visa sina egentliga avsikter utan långsamt dra honom närmare.

 

”Det är inte bara seriemördare som är psykopater, Liv”, säger Cattis. ”Jag hr själv haft att göra med ett par av dem på jobbet faktiskt. Hala, obehagliga typer. Ställer till det rejält för både sina kollegor och för sina chefer.”

 

Den är spännande och sorglig på samma gång, för Liv blir väldigt påverkad såklart av Malene’s handlingar och hon lyckas verkligen gå in under huden på henne. Det sorgliga är ju hur Liv’s övriga familj blir påverkad och deras reaktioner. Boken visar hur en enda person kan sätta en stadig familj i gungning.

Trots en bra historia och bok överlag, så finns det ett par saker på minus sidan.

Ibland mitt i ett kapitel så skiftades det från dåtid (när Liv och Malene gick på gymnasiet) till nutid. Jag tyckte det var lite jobbigt just att det skiftades så mitt i ett kapitel, jag tyckte det blev lite svårt att följa med just i dem kapitelen. Det hade varit bättre att hålla sig till dåtid på ett kapitel och nutid på ett annat. Funkar säkert bra för andra läsare att hänga med ändå, men jag tyckte det var lite sådär just på de delar som det var så.

Ett annat minus som drar ner betyget lite för den här boken är tyvärr slutet. Den är ju bra hela vägen till slutet och jag upplevde att det slutade lite för tvärt och fort. Lite löjligt tyckte jag det var för att vara en sån spännande bok för övrigt, så det var synd. Kan inte själv förklara hur slutet borde ha varit, men jag upplevde att historien avslutades för enkelt. Jo, enkelt är nog rätta ordet!

 


Inlägget innehåller affiliatelänkar

Författare: Petra Holst

Boken är köpt på: Bokus – Du hittar boken HÄR.

Mitt betyg  är ⭐⭐⭐ av 5.

 

………

Bländad – Petra Holst

My own book summary:

Bländad is the story about Liv who is married to her husband Martin, together they have two 14-year-old twin daughters, and they live in a residential area in Skåne. One day she meets Malene who is her old friend from high school. They have not met in 25 years and it turns out that Malene has moved to the area and she is their new neighbor.

From the moment Malene reappears in her life, Liv’s life turns up and down. There is a saying ”Time heals all wounds,” but in some cases it’s hard to forget.

The book is a relationship novel that really offers excitement. It’s a readable book, the language is simple and the characters and the surroundings were very well described. It was easy to empathize with the book, get into the action and see the characters in the book in front of me.

What I liked most was that it was a little difficult at times to put down the book, because I wanted to continue. That’s probably why I managed to finish the book so quickly :) It’s positive when the author manages to keep the reader to such an extent. Then it was not predictable, this is a book where you really can not imagine how it will end.

The book contained some intrigues, extremely ugly thoughts and actions from Malene which made me think several times how terrible it must be to have such a ”sick” person in one’s life. I don’t know what I had done :) Someone who really do not feel empathy, is false and doesn’t care about anyone but herself. Talk about tough!

Quote from the book:

Look here, Snorkfröken. What you see is your man and his future mistress. But with Martin, she must be carefully, she thinks, and lifts the soft drink cup. First, get him to trust her. Don’t show the true intentions, but slowly pulling him closer.

 

”It’s not just serial killers that are psychopaths, Liv,” Cattis said. ”I’ve have had to do with a couple of them on the job, actually. Slippery, unpleasant types. Really mess it up a lot for their colleagues and their bosses.”

 

It’s exciting and sad at the same time, Liv becomes very affected of course by Malene’s actions and she manages to really get under the skin of her. The sad part is the way Liv’s family gets affected and their reactions. The book shows how one person can bring a steady family to swing.

Despite a good story and the book in general, there are a few things on the minus side.

Sometimes in the middle of a chapter, it was shifted from the past (when Liv and Malene went to high school) to the present. I thought it was a little difficult at it shifted to the middle of a chapter, I thought it was a little difficult to follow precisely in those chapters. It would have been better to stick to the past in a chapter and present in another. It may work certainly great for other readers to keep up with it anyway, but I thought it was a bit hard to follow.

Another minus that pulls down the grade a bit of this book is, unfortunately, the end. It’s good all the way to the end and I felt that it ended a little abruptly, and quickly. A bit ridiculous, cause I found it to be such a great book until the end came, so it was a shame. Can’t explain how the end should have been, but I felt that the story ended too simple. Yes, simple is probably the right word!


The post contains affiliate links.

Author: Petra Holst

Purchase the book: Bokus – You find the book HERE.

I give the book ⭐⭐⭐ of 5.